autobus deska rozdzielcza

Regulamin Komunikacji Gminy Rudna

logo mpk lubin strona główna menu

Regulamin Komunikacji Gminy Rudna

REGULAMIN

Określający warunki przewozu podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy autobusami  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna,  świadczenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej organizowanej przez Gminę Rudna na obszarze Gminy Rudna oraz innych gmin, z którymi Gmina Rudna zawrze porozumienia na wspólną organizacje usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt, opracowany na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tj. Dz.U.2020.8  z późn. zm.).

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa zasady i warunki przewozu osób oraz bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna.

& 2

Przez określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

 1. Organizator – Gmina Rudna.

 2. Operator – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna.

 3. Podróżny - osoba fizyczna korzystająca ze świadczonej przez przewoźnika usługi przewozu.

 4. Kierujący pojazdem – kierowca.

 

Rozdział II

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI PRZEWOZU

§ 3

 1. Operator  świadczy usługi przewozu osób i bagażu ręcznego na podstawie umowy zawartej z Organizatorem.

 2. Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej organizowanej przez Gminę Rudna na obszarze Gminy Rudna.

Na podstawie Zarządzenia Nr 320/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 15.11.2023 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Rudna ustanawia się uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Rudna. Przewóz bagażu podręcznego oraz zwierząt nie wymaga uiszczenia opłaty.

 

WARUNKI PRZEWOZU OSÓB

§4

 1. W czasie przewozu podróżny powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ogólnie obowiązujących norm zachowania w miejscach publicznych, postanowień zawartych w niniejszym rozdziale, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności:

 1. wsiadać i wysiadać na przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu,

 2. wsiadać do pojazdu na przystankach końcowych wyłącznie po zakończeniu czynności manewrowych związanych ze zmianą kierunku jazdy; podczas czynności manewrowych podróżny nie może przebywać w pojeździe,

 3. trzymać się uchwytów lub poręczy podczas jazdy.

 1. Podróżnym zabrania się w szczególności:

 1. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,

 2. nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania pojazdu,

 3. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznaczającego zamykanie drzwi,

 4. niszczenia urządzeń i wyposażenia pojazdu,

 5. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu,

 6. wychylania się z pojazdu oraz opierania się o drzwi podczas jazdy,

 7. palenia tytoniu i e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,

 8. spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić odzież innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

 9. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

 10. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

 11. żebrania i sprzedaży obnośnej,

 12. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

 13. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

 14. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

 

& 5

 1. Podróżny zamierzający wysiąść na przystanku „na żądanie”, obowiązany jest wcześniej zasygnalizować to kierującemu pojazdem.

 2. Kierujący pojazdem obowiązany jest zatrzymać pojazd na przystanku „na żądanie” po   odebraniu sygnału w pojeździe. W przypadku, gdy na przystanku „na żądanie” oczekują pasażerowie, kierujący zobowiązany jest zatrzymać się bez wezwania.

§ 6

 1. Operator zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa i  higieny wymaganych przy wykonywaniu przewozu stosownie do rodzaju pojazdu oraz umożliwienia korzystania z pojazdów przez osoby niepełnosprawne.

 2. W przypadku potrzeby kierujący pojazdem podejmuje działania ułatwiające korzystanie ze środków transportu osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 3. Operator wskazuje miejsca przeznaczone dla osób z dzieckiem na ręku, z wózkami dziecięcymi, kobiet ciężarnych i osób niepełnosprawnych, oznaczając je znakiem graficznym.

§7

 1. Kierowca może odmówić przewozu lub zażądać opuszczenia pojazdu przez podróżnego zagrażającego bezpieczeństwu i porządkowi, a w szczególności:

 1. zachowującego się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem,

            2.) wzbudzającego odrazę brudem lub niechlujstwem,

            3.) uciążliwego dla podróżnych,

            4.)  niestosującego się do wezwań kierującego pojazdem,

            5.)  niestosującego się do zapisów niniejszego regulaminu.

 1. W wyjątkowych przypadkach kierujący pojazdem, w celu uzyskania pomocy, może zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji.

Rozdział III

WARUNKI PRZEWOZU BAGAŻU RĘCZNEGO

§8

 1. Podróżny może przewozić w pojeździe bagaż ręczny, który nie zagraża bezpieczeństwu i porządkowi przewozu, nie zasłania widoczności kierującemu pojazdem, nie utrudnia przejścia podróżnym i nie naraża ich na niewygody.

 2. Bagaż ręczny podróżnego przewożony jest bezpłatnie.

§9

 1. W pojeździe dozwolony jest przewóz bagażu ręcznego, którego suma wymiarów (wysokość, szerokość, długość) nie przekracza 120 cm.

 2. Podróżny posiadający plecak obowiązany jest zdjąć go z pleców i postawić obok siebie lub trzymać w ręku.

 3. W pojeździe mogą być przewożone małe zwierzęta domowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. w klatkach, skrzynkach, koszach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody.

 4. Dozwolony jest przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pod opieką podróżnego pod warunkiem, że:

          1)  podróżny posiada aktualne, niezbędne świadectwa szczepienia psa,

          2)  pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec.

§10

Przewóz rowerów w środkach komunikacji gminnej jest bezpłatny i może odbywać się pod warunkiem, że nie utrudnia on przejścia i nie naraża na szkodę osób i mienia innych

pasażerów oraz nie zasłania widoczności obsłudze autobusu i nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. Przewóz rowerów może odbywać się pod warunkiem, że w pojeździe jest wolne miejsce. Pierwszeństwo przed osobami z rowerami mają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich lub skuterach elektrycznych oraz osoby przewożące dzieci w wózkach.

§11

Nadzór nad przewożonym bagażem, rowerami, wózkami inwalidzkimi, wózkami dziecięcymi i zwierzętami należy do podróżnego. Za szkody wyrządzone w mieniu współpasażerów oraz  pojazdu odpowiada podróżny.

 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 1. Operator przyjmuje wnioski, reklamacje i skargi dotyczące funkcjonowania gminnych przewozów pasażerskich na liniach obsługiwanych przez PKS Lubin S.A. 

 2.    Wnioski, reklamacje i skargi dotyczące funkcjonowania gminnych przewozów pasażerskich na liniach obsługiwanych przez PKS Lubin S.A. mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w  Lubinie Spółka Akcyjna ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin.

Adres e-mail: info@pks.lubin.pl

Tel: 76 844-33-13 (całodobowy), 76 844-33-21 (w godz. 7:00-15:00).

 1. PKS Lubin S.A. prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych w środkach gminnych przewozów pasażerskich. Kontakt w sprawie rzeczy znalezionych:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna, ul.  Ścinawska 22, 59-300 Lubin,

- info@pks.lubin.pl,

- telefonicznie 76 844-33-20, 76 844-33-13.


Załączniki do pobrania:

PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.