autobus deska rozdzielcza

Polityka prywatności

logo mpk lubin strona główna menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000209577

2. Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez administratora informacji handlowych i marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.

4. Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celach:

 • zawarcia i wykonania zawartych umów, w tym zapewnienia poprawnej jakości ich wykonania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, wystawiania biletów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 •  dochodzenia roszczeń wynikających z umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

5. Podane dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 6), tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych w związku wykonywaniem umowy będzie to czas trwania umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych będzie to  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych;
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń będzie to czas po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z marketingiem usług własnych w czasie trwania umowy będzie to czas trwania umowy;
 • w przypadku przetwarzania danych w sytuacji wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych będzie to czas do momentu wycofania zgody.

6. Klient ma prawo złożyć wniosek:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • o sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • o  przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

7. Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 8), Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania     jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

8. Dane klientów mogą być przekazywane, oprócz osób upoważnionych przez administratora, również innym podmiotom, w tym przetwarzającym dane w imieniu  administratora, takim jak wykonujące na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz innym administratorom.

9. Dane klientów mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.


Ostatnia aktualizacja: maj 2018

 


 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

PKS LUBIN S.A.

 

1. Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie spółka akcyjna, zwane dalej PKS Lubin S.A., wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000209577, NIP: 6922370352, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 2.414.000,00 zł.

2. Formularz kontaktowy w Serwisie internetowym PKS Lubin S.A. służy jedynie do przesyłania wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej wykonywanej przez PKS Lubin S.A.

3. Administratorem danych osobowych jest PKS Lubin S.A.

4. Dane osobowe przetwarzane przez PKS Lubin S.A. to wyłącznie wpisane do formularza kontaktowego imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz ewentualnie inne dane, jeżeli zostaną wpisane do treści wiadomości.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez PKS Lubin S.A. jedynie w celu rozpatrywania wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej wykonywanej przez PKS Lubin S.A.

6. Użytkownikom Serwisu internetowego przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownik przekazuje swoje dane dobrowolnie.

7. PKS Lubin S.A. ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach Serwisu internetowego do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą.

8. Użytkownicy Serwisu internetowego pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PKS Lubin S.A. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

9. PKS Lubin S.A. nie przekazuje danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika, chyba że dane osobowe mogą zostać udostępnione bez zgody w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

10. PKS Lubin S.A. oświadcza, że każda osoba, która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

11. Jeżeli Serwis internetowy zwiera odnośniki/linki do innych stron internetowych PKS Lubin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

12. PKS Lubin S.A. na podstawie zawartych umów może wynajmować miejsca na zamieszczanie reklam internetowych. Reklamodawcy winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych.

13. Serwis internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą PKS Lubin S.A. przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. PKS Lubin S.A. chroni wszelkie informacje ujawnione przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa.

14. Dane osobowe są przetwarzane przez PKS Lubin S.A. z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119 str.1  ) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.).

15. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu internetowego mogą zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego z zaznaczeniem tematu wiadomości „inne sprawy”.

 

PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.