autobus deska rozdzielcza

FAQ, najczęściej zadawane pytania

logo mpk lubin strona główna menu

FAQ, najczęściej zadawane pytania

Kto jest zobowiązany do posiadania biletu?

Do posiadania biletu za przejazd Lubińskimi Przewozami Pasażerskimi zobowiązane są dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin powiatu lubińskiego.

 

Czym jest Karta Ucznia?

Karta Ucznia wraz z aktualnym hologramem to imienny bilet miesięczny uprawniający uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do podróży komunikacją powiatową.

 

Dla kogo jest Karta Ucznia?

Karta Ucznia to bilet miesięczny dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gmin powiatu lubińskiego, które przystąpiły do programu wyrównywania szans edukacyjnych lub kupiły ją samodzielnie.

 

Od kiedy obowiązuje Karta Ucznia?

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu lubińskiego Karta Ucznia obowiązuje od 1 września 2016 r. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubińskiego będą zobowiązani posiadać Kartę Ucznia od 1 grudnia 2016 r.

 

Kto może złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia i gdzie należy go złożyć?

Wniosek o wydanie Karty Ucznia złożyć może rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej powiatu lubińskiego. Uczeń pełnoletni tychże placówek może zrobić to we własnym imieniu. Wniosek o wydanie Karty Ucznia można złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Czy Karta Ucznia jest darmowa?

Karta Ucznia jest darmowa, jeśli jest finansowana przez gminę, w której mieszka uczeń.

 

Gdzie można odebrać Kartę Ucznia?

Kartę Ucznia można odebrać w sekretariacie szkoły.

 

Gdzie można kupić bilet?

Bilet jednorazowy można zakupić bezpośrednio u kierowcy, natomiast sprzedaż biletów miesięcznych prowadzona jest na dworcu PKS Lubin S.A.

 

Ile kosztuje bilet?

Koszt biletu jednorazowego normalnego to 3,80 zł. Za bilet miesięczny ulgowy zapłacimy 76,50 zł.

 

Jeśli posiadam bilet miesięczny/Kartę Ucznia na jedną linię, muszę zakupić bilet podróżując innymi liniami?

Nie. W ramach biletu miesięcznego na jedną linię można korzystać ze wszystkich pozostałych linii komunikacji powiatowej. 

 

Moje dziecko jest uczniem szkoły podstawowej/gimnazjalnej, czy musi mieć Kartę Ucznia?

Jeśli Państwa dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjalnej z gminy, która przystąpiła do programu wyrównywania szans edukacyjnych, mogą Państwo złożyć deklarację o wydanie darmowej Karty Ucznia. Kartę Ucznia można również zakupić samodzielnie na dworcu PKS Lubin S.A. Jeśli nie zdecydują się Państwo na taki krok, Państwa dziecko podróżujące Lubińskimi Przewozami Pasażerskimi musi zakupić jednorazowy bilet u kierowcy.
Granica wieku w przypadku osób pobierających naukę w szkole podstawowej lub gimnazjalnej uprawnionych do posiadania Karty Ucznia to 24 rok życia.

 

Moje dziecko jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, czy musi mieć Kartę Ucznia?

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubińskiego Karta Ucznia obowiązywać będzie od 1 grudnia 2016 r.

 

Jeśli nie złożyłem deklaracji o wydanie Karty Ucznia we wrześniu, czy mogę zrobić to w późniejszym terminie?

Tak. Wniosek można złożyć w trakcie roku szkolnego. Złożenie wniosku od 1 do 20 danego miesiąca włącznie oznacza objęcie programem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony. Złożenie wniosku po 21 traktuje się jako złożenie wniosku w miesiącu następnym.

 

W jakim przypadku Karta Ucznia jest nieważna?

Karta Ucznia jest nieważna bez aktualnego hologramu. Wraz z Kartą Ucznia należy również mieć ze sobą ważną legitymacje szkolną.

 

Gdzie i kiedy mogę odebrać hologramy?

Szkoła zobowiązana jest do przekazania hologramów do końca pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca.

 

Czy korzystając z bezpłatnej komunikacji muszę mieć przy sobie dowód tożsamości?

Tak. Podstawą do skorzystania z bezpłatnych przejazdów jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem poświadczającym tożsamość pasażera.

 

Czy muszę mieć przy sobie Kartę Ucznia?

Podróżując autobusami Lubińskich Przewozów Pasażerskich w ramach programu wyrównywania szans należy mieć przy sobie Kartę Ucznia i ważną legitymacje szkolną.

 

Czy muszę mieć przy sobie legitymację szkolną?

Uczniowie podróżujący autobusami Lubińskich Przewozów Pasażerskich w ramach programu wyrównywania szans muszą mieć ze sobą ważną legitymacje szkolną i Kartę Ucznia z aktualnym hologramem. 


Czy będą przeprowadzane kontrole biletów w autobusach?

Tak. W autobusach Lubińskich Przewozów Pasażerskich przeprowadzanych będzie co najmniej 200 kontroli miesięcznie.

 

Kto będzie przeprowadzał kontrole w autobusach?

Kontrole w autobusach zobowiązany przeprowadzać jest przewoźnik tj. PKS Lubin S.A, lub upoważnione przez PKS Lubin S.A. osoby.

 

Jakie obowiązują opłaty dodatkowe?

Opłaty dodatkowe:

   • Za przejazd bez ważnego biletu - 150 zł
   • Za przejazd bez wymaganego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 76,50 zł.

UWAGA: Jeśli uiszczą Państwo opłatę dodatkową w trakcie kontroli lub w terminie do 7 dni od dnia nieuprawnionego przejazdu, zostanie ona pomniejszona o 50% jej wysokości.

 

Co się stanie, gdy zapomnę Karty Ucznia lub legitymacji?

Jeśli w trakcie kontroli uczeń nie ma przy sobie Karty Ucznia z ważnym hologramem lub ważnej legitymacji szkolnej może okazać ją w siedzibie PKS Lubin S.A nie później niż po upływie 7 dni od daty kontroli. Po udokumentowaniu ważnego biletu i/lub okazaniu ważnej legitymacji szkolnej oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, opłata dodatkowa zostanie umorzona. Opłata manipulacyjna to wysokość 10% opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu tj. 15 zł.

 

Co się stanie, gdy zgubię Kartę Ucznia?

Jeśli Karta Ucznia lub hologram zostaną zgubione, należy fakt ten zgłosić w szkole. Szkoła zawiadamia odpowiedni urząd, który za pośrednictwem PKS Lubin S.A. bezpłatnie wyrabia kolejną Kartę Ucznia .

 

Czy w sytuacji kiedy podczas kontroli nie miałem przy sobie legitymacji szkolnej i/lub Karty Ucznia, mogę okazać je w późniejszym terminie?

Jeśli w trakcie kontroli uczeń nie ma przy sobie Karty Ucznia z ważnym hologramem lub ważnej legitymacji szkolnej może okazać ją w siedzibie PKS Lubin S.A. nie później niż po upływie 7 dni od daty kontroli. Po udokumentowaniu ważnego biletu i/lub okazaniu ważnej legitymacji szkolnej oraz uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, opłata dodatkowa zostanie umorzona. Opłata manipulacyjna to wysokość 10% opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu tj. 15 zł.

 

Gdzie mogę zgłosić się w sytuacji, kiedy w trakcie kontroli nie miałem ze sobą ważnej Karty Ucznia lub legitymacji szkolnej?

Należy zgłosić się do siedziby PKS Lubin S.A.

 

Gdzie uzyskać pomoc w przypadku pozostawienia lub odnaleziena rzeczy w autobusie?

W sprawie zagubionych lub odnalezionych rzeczy, należy skontaktować się z dyspozytorem PKS Lubin S.A., tel. 76 844 33 13 lub 76 844 33 21 w. 125.

 

 

 

PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.