autobus deska rozdzielcza

Polityka prywatności

logo mpk lubin strona główna menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU INTERNETOWEGO

PKS LUBIN S.A.

 

 1. Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie spółka akcyjna, zwane dalej PKS Lubin S.A., wpisane do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000209577, NIP: 6922370352, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 2.414.000,00 zł.
 2. Formularz kontaktowy w Serwisie internetowym PKS Lubin S.A. służy jedynie do przesyłania wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej wykonywanej przez PKS Lubin S.A.
 3. Administratorem danych osobowych jest PKS Lubin S.A.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez PKS Lubin S.A. to wyłącznie wpisane do formularza kontaktowego imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz ewentualnie inne dane, jeżeli zostaną wpisane do treści wiadomości.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez PKS Lubin S.A. jedynie w celu rozpatrywania wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej wykonywanej przez PKS Lubin S.A.
 6. Użytkownikom Serwisu internetowego przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Użytkownik przekazuje swoje dane dobrowolnie.
 7. PKS Lubin S.A. ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach Serwisu internetowego do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą.
 8. Użytkownicy Serwisu internetowego pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PKS Lubin S.A. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 9. PKS Lubin S.A. nie przekazuje danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika, chyba że dane osobowe mogą zostać udostępnione bez zgody w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 10. PKS Lubin S.A. oświadcza, że każda osoba, która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 11. Jeżeli Serwis internetowy zwiera odnośniki/linki do innych stron internetowych PKS Lubin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 12. PKS Lubin S.A. na podstawie zawartych umów może wynajmować miejsca na zamieszczanie reklam internetowych. Reklamodawcy winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych.
 13. Serwis internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą PKS Lubin S.A. przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. PKS Lubin S.A. chroni wszelkie informacje ujawnione przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz spełnia wymagania określone w przepisach prawa.
 14. Dane osobowe są przetwarzane przez PKS Lubin S.A. z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn.zm.). 
 15. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu internetowego mogą zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego z zaznaczeniem tematu wiadomości „inne sprawy”.

 

PKS Lubin S.A. ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin, NIP: 692-23-70-352, KRS: 0000209577 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 2 414 000,00 zł całkowicie opłacony.